Notes for TZVIA STOCKHAMER:

Daughter of Shlomo Izciak and Edith (?) Stockhamer.
AKA: Zwija Shtokhamer.
Born: Unknown in Bolszowce, Rohatyn, Stansislawow, Poland (Austria, Ukraine).
Died: Unknown in Shoah.
Married: Shalom Eliezer Gutstein Unknown in Unknown.


Yad Vashem Testimonial - Hebrew


Yad Vashem Testimonial - English